Wydarzenia w Oddziale Piotrkowskim.

Walny Zjazd Oddziału.

W dniu 02 marca 2018 roku w Piotrkowskim Oddziale Stowarzyszenia Elektryków Polskich odbył się XIII Walny Zjazd Oddziału. W zjeździe uczestniczyli Delegaci wyłonieni w wyniku wyborów w kołach w trakcie odbytych Walnych Zebrań Kół oraz zaproszeni goście. Zarząd Główny reprezentował kolega Wiceprezes Marek Grzywacz.

Walny Zjazd był okazją do wręczenia odznaczeń i wyróżnień zasłużonym członkom Oddziału Piotrkowskiego. 1-SAM_83672-SAM_8371

W wyniku wyborów Prezesem Oddziału został wybrany ponownie kolega Jan Musiał.

Członkami Zarządy zostali:

 1. Jerzy Antczak
 2. Danuta Daszkowska
 3. Cezary Dębiec
 4. Sławomir Figura
 5. Tadeusz Frątczak
 6. Marek Kucia
 7. Paweł Lasota
 8. Andrzej Mendrecki
 9. Marek Młynarczyk
 10. Stanisław Papuga
 11. Krzysztof Pędziwiatr
 12. Andrzej Potyrała
 13. Krzysztof Robak
 14. Stanisław Świątek
 15. Mariusz Warchoł

W skład Komisji  Rewizyjnej OPt SEP weszli:

 1. Alicja Krakowiak
 2. Zdzisław Markiewicz
 3. Krzysztof Popiołek
 4. Teresa Zaborowska
 5. Stanisław Zachmost

Sąd Koleżeński OPt SEP:

 1. Krzysztof Konicki
 2. Bożena Litwicka
 3. Roman Lucimiński

Delegatami na XXXVIII WZD SEP z OPt SEP zostali:

 1. Jerzy Antczak
 2. Marek Młynarczyk
 3. Stanisław Papuga
 4. Danuta Stasiak
 5. Stanisław Zachmost

Nadzwyczajny Walny Zjazd Delegatów SEP.

W dniu 22 czerwca w Warszawie obradował XXXVII Nadzwyczajny Walny Zjazd DelegatNWZDów Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Z Oddziału Piotrkowskiego w Zjeździe uczestniczyli delegaci: Członek Honorowy Kolega Tadeusz Malinowski, Prezes Kolega Jan Musiał,  którego wybrano na wiceprzewodniczącego prezydium Zjazdu, Wiceprezes Kolega Stanisław Zachmost oraz koledzy Jerzy Antczak i Marek Młynarczyk

Obrady Zjazdu poświęcone były głównie planowanym zmianom w Statucie Stowarzyszenia. Po głosowaniach nad zgłoszonymi poprawkami oraz alternatywnymi zapisami delegaci przyjęli nowy statut kwalifikowaną większością głosów.

Poza statutem delegaci obradowali na temat Procedury wyłaniania kandydatów do godności członka honorowego SEP, a także przyjęli informację Prezesa SEP na temat stanu przygotowań do obchodów 100-lecia SEP.

Konkurs „na najlepszy uczniowski program komputerowy” w roku 2017.

W dniu 1 czerwca w Domu Technika w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia wyróżnień w konkursie „na najlepszy uczniowski program komputerowy”.

W tegorocznej edycji zwrócono uwagę na zrównany poziom zgłoszonych prac w kategorii stron WWW wśród uczniów szkół podstawowych, jeśli chodzi o techniki informatyczne, dostrzegając zróżnicowanie zawartości merytorycznej. Zaobserwowano wzrost wykorzystania gotowych komponentów i modułów powszechnie dostępnych w sieci internet, co jest dowodem postępu w wykorzystaniu z intelektualnej zdobyczy społeczności informatycznej.

Komisja konkursowa w składzie:

 1. Sławomir Sołtysiak – przewodniczący
 2. Jerzy Antczak – wiceprzewodniczący
 3. Jolanta Trojan- sekretarz

na posiedzeniu w dniu 28 maja b.r. dokonała oceny zgłoszonych prac.

Wpłynęło 13 prac. Prace zgłoszone zostały w czterech z pięciu regulaminowych kategoriach, czyli:

 • programów użytkowych,
 • programów edukacyjnych,
 • stron WWW,
 • program użytkowy – embedded,

Nie zgłoszono żadnej pracy w kategorii: urządzeń mobilnych.

Szczegóły werdyktu Komisji dostępne są tutaj.

XIII Konferencja Elektrownie Cieplne. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty.

Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XIII Konferencję ELEKTROWNIE CIEPLNE. Eksploatacja – Modernizacje – Remonty, która odbędzie się 31 maja -2 czerwca 2017 r.

We are greatly honoured to invite you to attend the 13th International Conference on Power Plants – Operation – Modernization – Maintenance, which will be held on May 31- June 2, 2017.

Konferencja poświęcona jest problemom sektora wytwarzania energii ze szczególnym uwzględnieniem dużych elektrowni cieplnych. Współorganizatorami konferencji są: Instytut Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, Koło SEP przy Elektrowni Bełchatów, PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów.
Ważnym atutem naszej Konferencji jest możliwość bezpośredniej wymiany myśli i poglądów na tematy techniczne pomiędzy przedstawicielami przemysłu i kadrą naukową. Wygłaszane referaty dotyczą często konkretnych problemów eksploatacyjnych i przygotowywane są również przez pracowników elektrowni.
Hasłem przewodnim XIII Konferencji będzie podsumowanie kompleksowej modernizacji bloków 3-12 w Elektrowni Bełchatów. W ramach sesji plenarnych osiągnięcia w tym zakresie będą prezentowały wiodące firmy energetyczne uczestniczące w ostatnich latach w tych pracach.
Oczekujemy również na czynny udział przedstawicieli innych firm i instytucji zajmujących się zagadnieniami modernizacji, eksploatacji i remontów w szeroko pojętej energetyce.

Spotkanie Noworoczne 2016

NowyRok20168 stycznia w sali bankietowej Hotelu „Agat” odbyło się doroczne Spotkanie Noworoczne Oddziału Piotrkowskiego SEP.

Na spotkanie przybyli Prezesi i członkowie zarządów Kół Oddziału Piotrkowskiego, Prezesi Oddziałów ościennych: Łódzkiego i Sieradzkiego, przedstawiciele organizacji naukowo technicznych: NOT i SITG oraz zaproszeni goście: Prezydent Piotrkowa Trybunalskiego Krzysztof Chojniak,  Wiceprezes SEP, Członek Honorowy SEP Marek Grzywacz i Członek Honorowy SEP Tadeusz Malinowski.

Gospodarzem spotkania był Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP Jan Musiał, który omówił ubiegłoroczną działalność oddziału. Zwrócił uwagę na utrzymujące się na wysokim poziomie zainteresowanie kursami, szkoleniami i egzaminami kwalifikacyjnymi organizowanymi w oddziale, co bezpośrednio przekłada się na kondycję finansową. Pozwala to na organizację konkursów dla młodzieży: informatycznego i elektrycznego, wspieranie działalności aktywnych kół, organizację wyjazdów techniczno turystycznych i spotkań integracyjnych członków oddziału. Poza statutowy zakres działania Oddziału wykracza działalność charytatywna polegająca na wspieraniu Ośrodka Szkolno – Wychowawczego oraz fundacji i stowarzyszeń pomocowych.

Rok 2015 był rokiem jubileuszy kół Oddziału Piotrkowskiego:

 • 55-lecie Koła nr 4 OPt SEP przy PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.  RE Piotrków Tryb.
 • 40-lecie Koła Nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów
 • 35-lecie Koła Nr 12 OPt SEP przy PGE Dystrybucja Łódź – Teren S.A.  RE Radomsko.

Prezes Jan Musiał złożył gratulacje na ręce przedstawicieli kół, których działalność od lat wpisuje się w działalność Oddziału Piotrkowskiego. Należy zauważyć, że wiele kół powstało wcześniej, niż ich macierzysty oddział.

W trakcie spotkania Prezes FSNT NOT Odział w Piotrkowie Trybunalskim Stanisław Zachmost wręczył Srebrną Odznakę Honorową NOT koledze Piotrowi Frączkowskiemu z Koła nr 1 OPt SEP przy PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.

Wystąpienia gości z gratulacjami i życzeniami dla Prezesa i Członków Oddziału Piotrkowskiego poprzedziły Toast Noworoczny wygłoszony przy lampce szampana przez Prezesa Jana Musiała. Wzajemne składanie życzeń było miłym akcentem kończącym część oficjalną Spotkania Noworocznego, które w swobodnej atmosferze trwało jeszcze kilka godzin.