Grupa 1 – elektroenergetyczna

Od 1 lipca 2022 r. , zgodnie z nowym rozporządzeniem Ministra Kilimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci ( Dz. U. poz. 1392), do prawidłowo wypełnionego wniosku należy obowiązkowo dołączyć:

kopię jednego z niżej wymienionych dokumentów: 

 • świadectwo lub dyplom potwierdzające uzyskanie tytułu zawodowego,
 • świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe,
 • certyfikat kwalifikacji zawodowej lub dyplom zawodowy,
 • świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski

– w zawodach, w których nauczanie obejmuje treści związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,

lub

 • świadectwo ukończenia szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie o przebiegu nauczania wydane przez szkołę, o której mowa wyżej, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r. poz. 1915 oraz z 2022 poz. 583 i 1116), potwierdzające kształcenie w zawodzie, które obejmuje treści nauczania związane z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
 • zaświadczenie wystawione przez pracodawcę, potwierdzające doświadczenie zawodowe i staż pracy umożliwiające nabycie umiejętności związanych z wykonywaniem prac eksploatacyjnych urządzeń, instalacji i sieci.

Pobierz “G1” zaswiadczenie-pracodawcy.docx – Pobrano 45 razy – 22 KB

Egzaminy kwalifikacyjne przeprowadza się w zakresie E- eksploatacji i D – dozoru.

Pobierz “G1” G1-Dozor.pdf – Pobrano 31 razy – 230 KB

Pobierz “G1” Wniosek-D-nowy-2.doc – Pobrano 25 razy – 99 KB

Pobierz “G1” G1-Eksploatacja.pdf – Pobrano 18 razy – 234 KB

Pobierz “G1” Wniosek-E-nowy.doc – Pobrano 24 razy – 97 KB

Szczegółowa tematyka egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie: eksploatacji w grupie elektroenergetycznej (gr. 1) i dozoru w grupie elektroenergetycznej (gr. 1)

Terminy egzaminów do końca roku 2022, zawsze od godziny 1300:

 • 10.08.2022
 • 14.09.2022
 • 12.10.2022
 • 16.11.2022
 • 14.12.2022

Komentarze wyłączone.