Tadeusz Malinowski

Tadeusz Malinowski (urodzony 24 stycznia 1930 r. – zmarły 13 grudnia 2021 r.) studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł inżyniera elektryka. Tytuł magistra ekonomii uzyskał kontynuując studia na Uniwersytecie Łódzkim. 

Pracę zawodową rozpoczął w 1954 r., w Łódzkim Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa, gdzie kierował robotami budowlano-montażowymi w zakresie sieci oraz instalacji elektrycznych, a następnie zakładowym biurem projektowym.  W 1956 roku założył tam zakładowe koło Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Kolejnym miejscem pracy Tadeusza Malinowskiego był Zakład Energetyczny Łódź-Teren, gdzie w latach 1965 – 1974 pełnił funkcje kierownika Pracowni Projektowej, następnie Biura Studiów i Projektów ZEŁ-T oraz  Głównego Specjalisty w Dziale Studiów i Prognoz, i kolejno Zastępcy Głównego Inżyniera do spraw Inwestycji. Jednocześnie ze sprawowaniem wyżej wymienionych funkcji, w latach 1956 – 1974 pracował także jako projektant lub członek zespołów sprawdzających w łódzkich biurach projektów; oraz w latach 1969 – 1974 jako pracownik dydaktyczny Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, prowadził seminaria z sieci elektrycznych i prace dyplomowe. W 1974 roku został przeniesiony służbowo do Biura Pełnomocnika do spraw Budowy Bełchatowskiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego. W roku 1975 został zatrudniony w Elektrowni Bełchatów na stanowisku kierownika Wydziału Elektrycznego, Automatyki i Telekomunikacji.   W tym  samym roku zainicjował utworzenie zakładowego koła SEP, którego został Prezesem. Funkcję tę pełnił przez siedem kadencji. Zatrudnienie w Elektrowni Bełchatów kontynuował do przejścia na emeryturę w 1996 r., obejmując stanowiska Głównego Inżyniera – Głównego Specjalisty ds. Elektrycznych, Kierownika Działu Nadzoru Elektrycznego oraz Kierownika Działu Szkolenia Zawodowego. W roku 1979 Tadeusz Malinowski, wspólnie  z grupą członków kół wchodzących w skład Oddziału Łódzkiego SEP, które w wyniku reform administracyjnych znalazły się na terenie nowoutworzonego Województwa Piotrkowskiego, zawiązał komitet założycielski Oddziału Piotrkowskiego. W tym samym roku decyzją Zarządu Głównego utworzony został Oddział Piotrkowski Stowarzyszenia Elektryków Polskich, a jego pierwszym Prezesem został wybrany Tadeusz Malinowski. Nowe rozwiązania techniczne zastosowane po raz pierwszy w  procesie budowy elektrowni w Bełchatowie budziły zainteresowanie w branży energetycznej i potrzebę ich popularyzowania. Wychodząc naprzeciw temu zapotrzebowaniu, od 1980 r. organizowane były konferencje naukowo-techniczne. Partnerami w ich organizacji konferencji były Elektrownia Bełchatów i zakładowe Koło SEP. Zainicjowane przez Tadeusza Malinowskiego kontynuowane były w kolejnych latach. Współpraca kierownictwa elektrowni z kołem SEP wkroczyła na nową płaszczyznę w 1987 roku, kiedy zainspirowany kulturą antyczną Prezes Koła Tadeusz Malinowski zaproponował zorganizowanie w ramach obchodów Dnia Energetyka „Sympozjum u Zeusa”. Pomysłodawca znajdując związek pomiędzy wielką energią generowaną przez elektrownię i gromowładnym greckim bogiem zaproponował, aby to on został patronem spotkania integracyjnego energetyków. Tadeusz Malinowski w swojej działalności poświęcał bardzo wiele czasu na problemy szkolenia elektryków oraz propagowanie bieżącej informacji z tym związanej. W 1993 roku utworzył w Bełchatowie Ośrodek Szkoleniowy Oddziału Piotrkowskiego SEP, którym kierował do 2003 roku. W roku 1995 założył i został naczelnym redaktorem Miesięcznika SEP „INPE. INFORMACJE O NORMACH    I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH”. Współpracował ze studentami, za co członkowie Koła Naukowego Elektryków Politechniki Łódzkiej przyznali mu godność „Członka Honorowego KNE PŁ”. Powszechnie docenianą jest inicjatywa Tadeusza Malinowskiego nazwania nowopowstających ulic miasta nazwiskami znanych elektryków. Są to ulice: Andre Marie Ampere’a, Mieczysława Pożaryskiego, Stanisława Fryzego, Adolfa Morawskiego, Janusza Groszkowskiego i Stanisława Szpora. Za osiągnięcia zawodowe Tadeusz Malinowski został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony dla Energetyki, Złotą Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Honorowymi Odznakami za Zasługi dla Województwa Łódzkiego i Piotrkowskiego, Medalem XX    -lecia Województwa Piotrkowskiego, Medalem 250-lecia Bełchatowa oraz wpisami do Księgi Zasłużonych dla miasta i gminy Bełchatów i Księgi Zasłużonych dla rozwoju techniki Województwa Piotrkowskiego. Za wieloletnią działalność społeczną został odznaczony Honorowymi odznakami SEP i NOT wszystkich stopni. Medalami imienia: prof. Mieczysława Pożaryskiego, Kazimierza Szpotańskiego, prof. Alfonsa Hoffmana, prof. Janusza Groszkowskiego, prof. Stanisława Fryzego, Medalem Oddziału Piotrkowskiego oraz Medalem 100-lecia SEP. Otrzymał również statuetkę „Wyróżniającemu się opiekunowi i sojusznikowi młodzieży”. W 1998 roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich nadało mu godność Członka Honorowego. 

Kalendarium działalności Tadeusza Malinowskiego w SEP.

 1. Założyciel i Prezes Zakładowego Koła SEP przy Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa (1956-1965).
 2. Założyciel i Przewodniczący Oddziałowej Sekcji Elektrotechniki Rolniczej w Oddziale Łódzkim SEP (1957-1965).
 3. Przewodniczący Kolegium Oddziałowej Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych w Oddziale Łódzkim SEP (1958-1964).
 4. Członek Komisji Egzaminacyjnej na uprawnienia budowlane przy WBUiA PWRN w Łodzi i Piotrkowie Trybunalskim (od 1963).
 5. Założyciel i Prezes Koła SEP przy Elektrowni Bełchatów (1975-1996).
 6. Przedstawiciel SEP w zespole współpracującym z PZITB, SITG, BOP, KWB i Elektrownią Bełchatów przy budowie kopalni i elektrowni (1976-1988).
 7. Przewodniczący Komisji Założycielsko-Organizacyjny Oddziału Piotrkowskiego SEP (1979).
 8. Pierwszy Prezes Oddziału Piotrkowskiego SEP (1979-1981).
 9. Redaktor działowy miesięcznika Wiadomości Elektrotechniczne.
 10. Pomysłodawca i współorganizator pierwszych „Sympozjów u Zeusa”, reprezentujący SEP we współpracy z Dyrekcją Elektrowni Bełchatów (1987-1994).
 11. Członek Prezydium Zarządu Głównego SEP (1994-2002).
 12. Członek Rady Programowej miesięcznika „Energetyka”.
 13. Przewodniczący Centralnej Komisji Kół SEP 1994-2010).
 14. Członek Komisji Konkursowej na Targach Bielskich Energetab oceniających urządzenia i maszyny elektroenergetyczne (2010).
 15. Założyciel i Redaktor Naczelny Biuletynu SEP INPE. INFORMACJE O NORMACH I PRZEPISACH ELEKTRYCZNYCH (1994-2015).
 16. Honorowy Redaktor Naczelny INPE, współpracujący    w zakresie doradztwa aktualnemu Redaktorowi Naczelnemu i Redaktor Działowy (2016-2019).
 17. Członek Centralnej Komisji Wydawniczej SEP.
 18. Członek Rady Programowej miesięcznika „Inżynier Budownictwa” (2004-2019).
 19. Członek Zarządu Oddziału Piotrkowskiego NOT reprezentujący Zarząd Oddziału Piotrkowskiego SEP.
 20. Członek Rady Krajowej Federacji Stowarzyszeń NOT reprezentujący SEP (1994-2004).
 21. Członek Komitetu Organizacyjnego Izby Inżynierów Budownictwa i Łódzkiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa reprezentujący SEP.
 22. Członek Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej reprezentujący SEP.
 23. Członek Komisji Kwalifikacyjnej Oddziału Piotrkowskiego SEP.

Przytoczona powyżej charakterystyka Tadeusza Malinowskiego uzasadnia wybór jego osoby na patrona Oddziału Piotrkowskiego SEP. Szerokie spektrum jego działania i liczne zrealizowane przez niego przedsięwzięcia pozwalają stawiać go za wzór działacza społecznego.

Przewodniczący Komisji Historycznej Oddziału Piotrkowskiego SEP

Jerzy Antczak