Wspomnienie Tadeusza Malinowskiego

Dnia 13 grudnia 2021 roku odszedł od nas Kolega Tadeusz Malinowski, Członek Honorowy SEP. 

Ostatnie pożegnanie odbędzie się w kaplicy cmentarnej w Bełchatowie, 21 grudnia o godzinie 13:00.

Urodzony 24 stycznia 1930 r. w Jundziłowie (obecnie Białoruś), gdzie również uczył się w szkole podstawowej. W grudniu 1940 roku powstała tam tajna organizacja młodzieży „Kresowe Orlęta”, do której należał. W połowie marca 1946 roku rodzina Malinowskich osiedliła się w Wielkopolsce. Studiował na Wydziale Elektrycznym Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł inżyniera elektryka, a kontynuując studia na Uniwersytecie Łódzkim został magistrem ekonomii. Pracę zawodową rozpoczął w Łódzkim Przedsiębiorstwie Elektryfikacji Rolnictwa aby kontynuować ją w Zakładzie Energetycznym Łódź-Teren. W latach 1969 ÷ 1974 był pracownikiem dydaktycznym Wydziału Elektrycznego Politechniki Łódzkiej, prowadząc seminaria z zakresu sieci elektrycznych i prace dyplomowe. Wchodził w skład branżowych komisji egzaminacyjnych. W 1974 roku został przeniesiony służbowo do Biura Pełnomocnika do spraw Budowy Bełchatowskiego Zagłębia Górniczo-Energetycznego, a 1975 roku został zatrudniony w Elektrowni Bełchatów na stanowisku kierownika Wydziału Elektrycznego, Automatyki i Telekomunikacji, a następnie Głównego Inżyniera – Głównego Specjalisty do spraw Elektrycznych i kierownika Działu Nadzoru Elektrycznego. Od 1994 roku pełnił funkcję kierownika Działu Szkolenia Zawodowego. W roku 1996 przeszedł na emeryturę. W roku 1995 został naczelnym redaktorem Miesięcznika SEP „INPE – Informacje o Normach i Przepisach Elektrycznych” i kierownikiem Zakładu Wydawniczego „INPE” COSiW SEP w Bełchatowie. Był pomysłodawcą i założycielem tego popular­nego i poczytnego czasopisma, które z założenia miało być po­mocne członkom SEP zajmującym się projektowaniem, wyko­nawstwem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń elektrycz­nych, dzięki informacjom o aktualnych przepisach, normach i zasadach wiedzy technicznej w zakresie szeroko rozumianej elektryki. Za osiągnięcia zawodowe został odznaczony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Srebrną i Złotą Odznaką Zasłużony dla Energetyki, Złotą Odznaką Zasłużony dla Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych, Honorowymi Odznakami za Zasługi dla Województwa Łódzkiego i Piotrkowskiego, Medalem XX-lecia Województwa Piotrkowskiego, Medalem 250-lecia Bełchatowa oraz wpisami do Księgi Zasłużonych dla miasta i gminy Bełchatów i Księgi Zasłużonych dla rozwoju techniki Województwa Piotrkowskiego.

Pracę zawodową łączył z pracą społeczną w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, którego członkiem został w 1956 roku. Był założycielem i Prezesem koła SEP przy ŁPER. W 1975 roku zainicjował utworzenie koła SEP przy Elektrowni Bełchatów w budowie, którego był wieloletnim Prezesem. Przewodniczył Komitetowi Organizacyjnemu Oddziału Piotrkowskiego i został pierwszym Prezesem nowopowstałego Oddziału.  Pełnił w Stowarzyszeniu liczne funkcje, z których najważniejsza była funkcja Członka Zarządu i Prezydium ZG SEP. Będąc członkiem Rady Programowej miesięczników „Energetyka”, „Wiadomości Elektrotechniczne” oraz  „Inżynier budownictwa”, a także Członka Rady Programowej Szkoleń przy COSiW miał duży wpływ na  branżowe szkolenia oraz prasę. Osobiście był zaangażowany w  utworzenie Ośrodków Szkoleniowych SEP w Piotrkowie Trybunalskim i w Bełchatowie, którego był kierownikiem. Współpracował ze studentami, za co członkowie Koła Naukowego Elektryków Politechniki Łódzkiej przyznali mu godność „Członka Honorowego KNE PŁ”. Był Członkiem Komitetu Organizacyjnego Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej PIIB. Do najcenniejszych inicjatyw Tadeusza Malinowskiego należy, przyjęta przez Radę Miasta Bełchatów, propozycja nazwania nowopowstających ulic miasta nazwiskami znanych polskich elektryków. Dzięki temu Bełchatowianie mieli możliwość poznania wielu świetnych postaci polskiej elektryki i ich zasług dla nauki i przemysłu.

 Za wieloletnią działalność społeczną został odznaczony Honorowymi odznakami SEP i NOT wszystkich stopni. Medalami imienia: prof. Mieczysława Pożaryskiego, Kazimierza Szpotańskiego, prof. Alfonsa Hoffmana, prof. Janusza Groszkowskiego, prof. Stanisława Fryzego, Medalem Oddziału Piotrkowskiego oraz Medalem 100-lecia SEP. Otrzymał również statuetkę „Wyróżniającemu się opiekunowi i sojusznikowi młodzieży”. W 1998 roku Stowarzyszenie Elektryków Polskich nadało mu godność Członka Honorowego. 

Tadeusz Malinowski pozostanie w naszej pamięci jako zaangażowany społecznik, fachowiec elektryk, człowiek zawsze wierny maksymie „SEP Stowarzyszeniem Przyjaciół”.